Etnika > 2009/09/29 Karandila Gypsy Brass Orchestra (foto: Luch.)